www.strava.cz

vnitřní řád

VNITŘNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ   JÍDELNY, HRADEC  KRÁLOVÉ, HRADECKÁ  1219 s platností od 1. 3. 2015

SÍDLO:
Hradecká 1219
500 03 Hradec Králové                                     

IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Ředitel:
Martin Svátek

TELEFON:
495 511 064
ředitel   
602 500 091
sklad
602 500 122 -  šéfkuchař
        
E-MAIL   : info@jidelnahradecka.cz 

část 1.

Vnitřní řád byl zpracován na základě následujících předpisů:
 • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stavování v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon  v platném znění
 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů  v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění dle vyhlášky č. 602/2006 Sb. k 1. 1. 2007
 • 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
 • 262/06 Sb. zákoník práce  v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

část 2.

VYMEZENÍ  HLAVNÍHO  ÚČELU  A  PŘEDMĚTU  ČINNOSTI

Školní jídelna je příspěvkovou organizací  Královéhradeckého kraje – zřizovací listina č.j.: 14690/SM/2009 včetně příloh.

HLAVNÍ  ČINNOSTÍ  je zabezpečeno školní stravování žáků škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, případně  škol církevních a soukromých a stravování vlastním zaměstnancům.

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

DOPLŇKOVOU   ČINNOSTÍ  je poskytováno stravování pracovníkům škol a školských zařízení a  cizím osobám.  

část 3.

REŽIM  VÝDEJE  JÍDEL A  ROZSAH  POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB

Pro hlavní činnost  - žáci – školní stravování

Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

Snídaně (pondělí  - pátek)
06,00 hod.  -  08,00 hod.

Obědy (pondělí  - pátek)
11,15 hod. -  14,30 hod.         

Večeře (pondělí - čtvrtek)
17,00 hod.  -  18,30 hod.

Pro doplňkovou činnost – ostatníPro Základní školu Jana Pavla II. se obědy připravují do termoportů pro odvoz  k výdeji  ve vlastní výdejně.   

Snídaně (pondělí  - pátek)
06,00 hod.  -  07,00 hod.               

Obědy (pondělí  - pátek)
12,00 – 12,15 hod.
13,00 – 13,20 hod.
14,00 – 14,30 hod.

Obědy v době školních prázdnin a provozu ŠJ
11,15  -  13,30 hod.

Večeře (pondělí - čtvrtek )
17,40 hod.  -  17,50 hod.               

Zaměstnanci škol a školských zařízení mohou   využívat časových intervalů shodných se žáky.

Odběr do jídlonosičů  pro hlavní i doplňkovou činnost pouze  první den neplánované nepřítomnosti (možnost využití odhlašování do 09,00 hod. na současný  den) v časových intervalech stanovených pro doplňkovou činnost.

Rozsah  poskytovaného stravování

Obědy výběr:
č. 1 – 3 je přístupný všem strávníkům
č. 4 (výroba bez použití tuku)  pouze na vyžádání 
č. 5 (bezlepková dieta) pouze na vyžádání.                        

Večeřr výběr:
č. 1 – 2 je přístupný všem strávníkům
bezlepková dieta na vyžádání

Snídaně jsou jednotné.

Obědy v době školních prázdnin a provozu ŠJ v plném rozsahu.

Právo žáka na školní stravování  v rozsahu dle vyhlášky  107/2005 Sb.

Žák základní školy, střední školy, konzervatoře a student vyšší odborné školy má právo odebrat oběd.

Žák mladší 15 let  ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení  má právo odebrat  hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu).

Žák od dovršení 15 let a student ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení  má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu a druhou večeři).

V případě zájmu o jídla dle vyhlášky 107/2005 Sb. a nad  rámec rozsahu v současnosti poskytovaného  školní jídelnou (přesnídávka, svačina, druhá večeře), kontaktujte přímo ředitel ŠJ.

část 4.

REGISTRACE  A  EVIDENCE  STRÁVNÍKŮ

Žáci a studenti jsou do evidence pro stravování zapsáni na základě předložené, řádně vyplněné závazné trvalé přihlášky, která slouží i jako školní matrika.

Strávníci v rámci doplňkové činnosti se registrují na základě jmenných seznamů organizací nebo jednotlivých požadavků( řádně vyplněná závazná trvalá přihláška).

V aktivní databázi jsou žáci evidováni  do data dle údaje ve školní matrice. Poté jsou ještě celý další školní rok odloženi ve  vyřazovací třídě pro případ přestupu na jinou školu a finančního  vypořádání.  Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence.

Při řádném i mimořádném ukončení  vzdělávání je strávník povinen se dostavit  k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

Provoz pokladen, pracoviště pro registraci a evidenci strávníků, je v době školního vyučování základních a středních škol  07,00 – 14,30 hod. = vždy nejméně jedna pokladna. Ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou 07,00 – 13,00 hod.

část 5.

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY
 1. V HOTOVOSTI
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu +  zakoupená stravovací  karta nebo čip
 • úhrada při dalším nákupu:  částka za objednanou stravu snížená o  případné odhlášení  z minulého období
 • složení libovolné zálohy
 1. PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100

(jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo strávníka, kterému má být obnos připsán)

 1. PLATEBNÍ KARTOU
 2. FAKTUROU

Platby pod bodem a) až c) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.

Platby pod bodem d) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.

Při úhradě převodním příkazem je stanovena minimální výše bezhotovostní platby 300,-Kč.        Úhrada stravy v nižších částkách se doporučuje v hotovosti nebo platební kartou.

Pro bezproblémové objednávání jídel na přelomu měsíců při způsobu platby  měsíčním trvalým příkazem je , aby platba na následující měsíc byla strávníkovi připsána okolo 20. dne předcházejícího měsíce.

část 6.

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR  JEDNOTLIVÝCH CHODŮ OBĚDŮ

Objednávání se provádí jednotlivě dle požadavku  strávníka  v pokladně  nebo hromadně dle

závazné trvalé přihlášky strávníka na měsíc dopředu. 

Objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů a večeří nastaven výběr č.1,  snídaně  jsou jednotné.  Výběr obědů a večeří  se provádí na stanovený časový úsek dopředu

(1  – 2 týdny) nejpozději však do 14,30 hod. na následující den. V případě  další naléhavé potřeby  změny (nemoc, pracovní cesta) je možné provést odhlášení  i přihlášení do 09,00 hod. na týž  den.

Při stravování v době školních prázdnin v rámci doplňkové činnosti je lhůta pro změny  objednávek stanovena do 13,00 hod. na následující den. Termín pro případnou naléhavou změnu na týž  den  (09,00 hod.) zůstává v platnosti i v době školních prázdnin.

Každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky.

Způsoby provádění:

 • osobně u pracovnice prodeje (strávník obdrží pokladní doklad))
 • samoobslužně prostřednictvím výběrových boxů umístěných v ŠJ
 • telefonicky na číslech: 5511046, 5511064
 • prostřednictvím internetového objednávání (musí být se ŠJ sjednán identifikátor a heslo) ).

Objednávání a odhlašování E-mailovou poštou není možné.

část 7.

STRAVOVACÍ POPLATKY

Viz příloha č.1

Výše stravovacího poplatku za školní stravování se stanovuje dle věkových skupin:
Do 6 let
7 – 10 let
11 – 14 a 15 a více let

Zařazení do věkových skupin se řídí dosažením věku žáka v příslušném školním roce ( školní rok se rozumí od 1.9. – 31.8.)

Ceny jsou uvedeny v příloze.

část 8.

PRODEJ STRAVOVACÍ KARTY NEBO ČIPU

Za úhradu lze zakoupit stravovací laminovanou kartu nebo čip.

Karty nebo čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu od dodavatele (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány.

Karta i čip je vždy hrazena strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo školskému zařízení.

K vnitřní komunikaci v jídelně lze také využít bezplatně ISIC kartu, městskou kartu, školní nebo zaměstnaneckou kartu, čipy využívané na základní škole.

Těmito médii se strávník prokazuje na všech úsecích školní jídelny.

část 9.

VRACENÍ   PŘEPLATKŮ  ZA  ODHLÁŠENOU  STRAVU
 

V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc.

Přeplatky na konci školního roku přechází do období příštího školního roku.

Vracení přeplatků během stravování lze provést v hotovosti nebo převodem na účet na základě žádosti strávníka nebo jeho zákonného zástupce. Písemná žádost na formuláři ŠJ je nutná vždy při převodu na účet a výplatě v hotovosti strávníkům ve věku 15 – 18 let. Četnost vracení přeplatků v hotovosti  je nejvýše jedenkrát za 3 měsíce. Při ukončení stravování okamžitě.

Odpovědnost a iniciativa za vyzvednutí přeplatku je vždy (i při ukončení studia) na straně strávníka nebo jeho zákonného zástupce .

Nevyzvednuté přeplatky žáků a studentů, kteří již ukončili  vzdělávání, jsou ještě celý příští školní rok evidovány v programu stravné a na požádání vypláceny. Po uplynutí tohoto období jsou jména žáků vyřazena z evidence stravování , ale jejich  přeplatky jsou nadále vedeny v účetnictví. Před vyřazením žáků z evidence je provedena archivace celého programu na PC u vedoucí ŠJ, kde je možné jakýkoliv záznam od roku 1999 vyhledat.

 

Náležitosti pro vrácení přeplatků v hotovosti

 • u strávníků nad  18 let v rámci školního i doplňkového stravování předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • u strávníků mladších 18 let   písemné zmocnění zákonného zástupce a současně předložení občanského průkazu nezletilého, výjimečně pouze na základě předloženého občanského  průkazu  
 • u strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz, se přeplatek vyplácí   pouze zákonnému zástupci 
 • číslo občanského průkazu je pokladní doklad vždy zapsáno, rodná čísla se na pokladní doklady nezaznamenávají.   

 

Náležitosti pro bezhotovostní převod  přeplatků

 • řádné vyplnění formuláře o přeplatku  stravného .

část 10.

ZAPOMENUTÍ  A  ZTRÁTA   KARTIČKY
 

Při zapomenutí kartičky je pracovnicí pokladny vystaven náhradní doklad (nutno předložit osobní doklad např. OP, průkazka MHD, studijní průkaz,..) .

Strávník si může vytisknout náhradní doklad také u samoobslužného boxu, který je umístěn vedle pokladny (vpravo).

Při ztrátě karty se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením karty nové.

část 11.

VLASTNÍ  STRAVOVÁNÍ
 

Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Nejprve se odebírá podnos, sklenička, ubrousek a příbor. Následně u výdejního okénka samotné jídlo. Nápoje jsou k dispozici ve výdejních termosech přímo na jídelnách.

Po ukončení konzumace  strávníci odkládají tác s použitým nádobím na posuvný pás, ponechání táců na stolech  je nepřípustné.

Pro konzumaci je strávníkům poskytována  dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. 

Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Za úmyslně poškozené  zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada.        

Strávníci dochází  ke stravování z okolních škol,  nepřezouvají se, oděvy a tašky odkládají na věšáky a lavice. Pro větší bezpečnost se doporučuje využívat prostory a věšáky přímo v jídelnách.  ŠJ  neodpovídá za cenné věci, peníze a věci nesouvisející s výukou.

K dispozici je výtah pro imobilní občany, pro jeho využívání  je nutné kontaktovat pokladnu.  

část 12.

STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ   V DOBĚ  NEMOCI
 

V době nemoci a nepřítomnosti žáka ve škole(ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravování odhlásit. Pouze v první den nemoci si může strávník stravu vyzvednout.  Školní stravování se poskytuje pouze v době přítomnosti žáka ve škole.

V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

část 13.

DOHLED NAD  NEZLETILÝMI  STRÁVNÍKY
 

Dohled nad nezletilými  strávníky v době výdeje a konzumace jídel   zajišťuje pracovník školní jídelny.

část 14.

VÝDEJ  JÍDEL  DO  JÍDLONOSIČŮ. JÍDLO  JE  URČENO  K OKAMŽITÉ  SPOTŘEBĚ.
 

Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přenosného jídlonosiče.

Dále v případě mentální, fyzické, psychické  nebo jiné zdravotní překážky na základě potvrzení od lékaře.

V ostatních případech je výdej jídel do jídlonosičů ZAKÁZÁN! 

část 15.

ODNÁŠENÍ  JÍDEL A NÁDOBÍ  MIMO BUDOVU
 

Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce  a kusových doplňků  je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO.

Odnášení  nádobí  z jídelny je ZAKÁZÁNO  bez výjimky.

část 16.

PŘÍTOMNOST   OSOB  BEZ  ZAKOUPENÉ  STRAVY
 

Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelen  (1. nadzemní podlaží). Výjimkou je nutný doprovod , např. osobní  asistenti.

Přítomnost osob ve vestibulu (přízemí) je možná pouze za účelem zajištění stravování. Žádná ostatní přítomnost   NENÍ DOVOLENA.

část 17.

PROVOZNÍ  DOBA PRO  VEŘEJNOST
 

Pokladna:
07,00 – 14,30 hod.
ve dnech vyučování základních a středních škol

08,00 -  13,30 hod.
ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou
 

Provozní kancelář a kancelář ředitele :

07,00 – 14,30 hod.
ve dnech vyučování základních a středních škol

07,00 – 13,00 hod.
ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou

V časovém intervalu 15,15 – 17,00 hod. je budova uzavřena.

část 18.

MIMOŘÁDNÝ  ÚKLID   V DOBĚ   VÝDEJE  A  KONZUMACE  JÍDEL
 

Mimořádný úklid v  jídelnách  v době výdeje zajišťují  pomocné pracovnice kuchyně.  Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka dohledu nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid.

část 19.

KOUŘENÍ A  UŽÍVÁNÍ  OMAMNÝCH  PROSTŘEDKŮ
 

Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO  jak ve vnitřních prostorách  Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí  úsek pod přesahem 1. nadzemního podlaží.

část 20.

ODKLÁDÁNÍ  VĚCÍ
 

Pro odkládání oděvů a tašek souvisejících s výukou jsou určeny věšáky a lavičky ve vestibulu a v jídelnách. Uložení cenných věcí (po dobu konzumace jídla) je možné v pokladně

nebo v provozní kanceláři.

Pro odkládání jízdních kol jsou určeny stojany umístěné v prostoru před vchodem do jídelny.

Jídelna odpovídá pouze za ztráty předmětů uložených na místech k tomu určených.

Strávníci se nepřezouvají.

část 21.

OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Informace v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve vztahu k evidenci strávníků:

 • Osobní údaje v rozsahu přihlašovacích formulářů  slouží ke správnému zařazení do věkové a cenové skupiny. K možnosti kontaktu při nestandardních finančních operacích a finančnímu vypořádání, úrazu apod.
 • Údaje jsou zpracovávány po dobu  stravování až do definitivního  finančního vypořádání a jsou vedeny v listinné podobě a prostřednictvím programu Stravné
 • Osobní údaje nebudou nikomu zpřístupňovány ani dále předávány . Výjimkou může být Policie ČR v případě škodní události
 • Školní jídelna přijala opatření k zabezpečení osobních údajů
 • Poskytování osobních údajů, vyjma školní matriky, je dobrovolné
 • Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených osobních údajů a na opravu.

Informace v souladu s § 21 zákona  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý subjekt údajů (strávník,  zaměstnanec), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel (Školní jídelna) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může Školní jídelnu požádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o vyhodnocení jeho žádosti
 • Pokud je žádost vyhodnocena jako  oprávněná musí být  Školní jídelnou závadný stav neprodleně odstraněn (oprava, doplnění, likvidace)
 • Nevyhoví-li Školní jídelna žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Na Úřad pro ochranu osobních údajů se může subjekt obrátit i přímo .
   

Veškeré informace o ochraně osobních údajů podává vedoucí Školní jídelny – Martin Svátek – osobně nebo na tel. 495 511 064.

část 22.

KAMEROVÝ   SYSTÉM
 

Informace v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve vztahu ke kamerovému systému.

 • Osobní údaje získané  prostřednictvím kamerového systému jsou zpracovávány  pro účel ochrany majetku strávníků vnášených do budovy a ochrany majetku ŠJ
 • Kamery v konzumačních místnostech (jídelnách) jsou provozovány v režimu on-line, tzn., bez záznamu
 • Z kamer venkovního prostoru, vstupního prostoru a vestibulu  je pořizován záznam,který se uchovává 3 dny  a  na vyžádání bude  zpřístupněn a poskytnut  pouze Policii ČR v případě škodní události 
 • Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá  automaticky bez zásahu zaměstnanců a bez nutnosti přenášení na CD a po uplynutí stanovené doby (3 dny) je automaticky odmazán
 • Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených osobních údajů a na opravu.
   

Informace v souladu s § 21 zákona  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý subjekt údajů (strávník, doprovod, zaměstnanec), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel (školní jídelna) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může Školní jídelnu požádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o vyhodnocení jeho žádosti
 • Pokud je žádost vyhodnocena jako  oprávněná musí být  Školní jídelnou závadný stav neprodleně odstraněn
 • Nevyhoví-li Školní jídelna žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  Na ten se může subjekt obrátit i přímo.

Veškeré informace o kamerovém systému a ochraně osobních údajů podává vedoucí Školní jídelny – Martin Svátek – osobně nebo na tel. 495 511 064.

část 23.

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY  A   STÍŽNOSTI
 

Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá ředitel jídelny, šéfkuchař a případně další zastupující pracovníci.

Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí jídla, tzn.ještě u výdejního pultu. Kvalitu jídla v okamžiku zjištění závady.  

Martin Svátek ředitel a Hlinka Petr  -  šéfkuchař

část 24.

SEZNÁMENÍ
 

Vnitřní řád je vyvěšen ve vitrínce  vestibulu Školní jídelny a  na internetových stránkách www.jidelnahradecka.cz.

Výtah  nejdůležitějších  informací  provozního řádu   je  předáván  strávníkům  při  zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění.  Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem  k dispozici strávníkům volně  na parapetu pokladen, ve vitrínce, na nástěnkách a na internetových stránkách .

Vedoucím a stěžejním zaměstnancům Školní jídelny je vnitřní řád předán v listinné podobě a převzetí je potvrzeno podpisem. Ostatní zaměstnanci jsou seznamování na  provozních schůzkách. Jedno vypracování je volně k dispozici v denní místnosti pro personál.

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na několika místech v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou taktéž  na adrese www.strava.cz pod číslem zařízení 0288.
      

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne  1. 3. 2015

V Hradci Králové, dne  31.8.2016
Svátek Martin. – ředitel ŠJ

 

 

příloha č.1

STRAVOVACÍ POPLATKY

 

 1. Školní stravování

Věkové skupiny

Druh jídla

 

Cena

 


do 6 let


oběd


20,00Kč


7 – 10 let


oběd


20,00Kč


11 – 14 let a 15 a více let


oběd


26,00Kč

 


snídaně


17,00Kč

 


večeře


23,00Kč

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ostatní stravování

Obědy pro zaměstnance škol podle individuálního příspěvku školy:

 

Školy zřizované Královéhradeckým krajem 59,-Kč ( základní sazba).

Školy církevní, soukromé 62,- Kč ( základní sazba).

Přímá platba studentů Univerzity po odečtení dotace 41,- Kč.

Ostatní strávníci  62,- Kč.

Cena stravovací karty 35,- Kč.

Cena čipu 115,-Kč.

 

Příloha č. 1 nabývá účinnosti dne 1.3.2015
V Hradci Králové, dne 16.2.2015

 

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003 Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.