kalendář

vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ   JÍDELNY, HRADEC  KRÁLOVÉ, HRADECKÁ1219

s platností od 1. 9. 2019

 

SÍDLO:
Hradecká 1219
500 03 Hradec Králové

IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Ředitel: Martin Svátek  

TELEFON:
495 511 064 -  ředitel

602 500 138 - pokladní

602 500 091 - sklad
602 500 122-  šéfkuchař

E-MAIL: info@jidelnahradecka.cz

 

Školní stravování se řídí:

 • obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami
 • zásadami bezpečnosti při práci
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 108/2005 Sb.,  o školských výchovných a ubytovacích zařízení
 • školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 • nařízením vlády Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004
 • systémem kritických bodů – HACCP
 • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon  v platném znění
 • vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u ředitele.

VYMEZENÍ  HLAVNÍHO  ÚČELU  A  PŘEDMĚTU  ČINNOSTI

Školní jídelna je příspěvkovou organizací  Královéhradeckého kraje – zřizovací listina č.j.: 14690/SM/2009 včetně příloh.
HLAVNÍ  ČINNOSTÍ  je zabezpečeno školní stravování žáků škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, případně  škol církevních a soukromých a stravování vlastním zaměstnancům.
Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.
DOPLŇKOVOU   ČINNOSTÍ 
je poskytováno stravování pracovníkům škol a školských zařízení a  cizím osobám.  

REŽIM  VÝDEJE  JÍDEL A  ROZSAH  POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB

Pro hlavní činnost  - žáci – školní stravování
Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

Snídaně 06:00 hod.  -  08:00 hod.   pondělí  - pátek
Obědy 11:15 hod. -  14:30 hod. pondělí  - pátek
Večeře 17:00 hod.  -  18:30 hod. pondělí - čtvrtek

Pro Základní školu Jana Pavla II. se obědy připravují do termoportů pro odvoz  k výdeji  ve vlastní výdejně.   

 

Pro doplňkovou činnost – ostatní

Snídaně 06:00 hod.  -  07:00 hod. pondělí  - pátek
Obědy 11:15 – 12:00 a 14:10 – 14:30 hod pondělí  - pátek
Obědy v době školních prázdnin  a provozu ŠJ   11:15  -  13:30 hod.  
Večeře 17:40 hod.  -  17:50 hod. pondělí - čtvrtek

Zaměstnanci škol a školských zařízení mohou využívat časových intervalů shodných se žáky.

Odběr do jídlonosičů  pro hlavní i doplňkovou činnost pouze první den neplánované nepřítomnosti (možnost využití odhlašování do 09:00 hod. na současný den) v časových intervalech stanovených pro doplňkovou činnost.

Rozsah  poskytovaného stravování :

Obědy:

 • výběr č. 1 – 3 je přístupný všem strávníkům
 • č. 4 Šetřící (výroba bez použití tuku)  pouze na písemné doporučení lékaře
 • č. 5 Bezlepková dieta pouze na písemné doporučení lékaře

Večeře:

 • výběr č. 1 – 2 je přístupný všem strávníkům
 • bezlepková dieta pouze na písemné doporučení lékaře* 
 • Snídaně jsou jednotné.

Dietní stravování*
Školní jídelna po dohodě se strávníkem poskytuje školní stravování v dietním režimu – (bezlepková a šetřící dieta) Podmínkou je platné lékařské potvrzení. Strava je připravována pod dohledem nutriční terapeutky, v případě vyšších nákladů na přípravu stravy se navýší cena za dietní stravu.

Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky 107/2005 Sb.
Žák základní školy, střední školy, konzervatoře a student vyšší odborné školy má právo odebrat oběd.
Žák mladší 15 let ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu).
Žák od dovršení 15 let a student ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu a druhou večeři).

REGISTRACE  A  EVIDENCE  STRÁVNÍKŮ

Žáci a studenti jsou do evidence pro stravování zapsáni na základě předložené, řádně vyplněné závazné trvalé přihlášky, která slouží i jako školní matrika.
Strávníci v rámci doplňkové činnosti se registrují na základě jmenných seznamů organizací nebo jednotlivých požadavků ( řádně vyplněná závazná trvalá přihláška).
Po ukončení stravování jsou strávníci evidování ještě po celý další školní rok. „Odloženi“ v tzv. vyřazovací třídě pro případ přestupu na jinou školu a finanční  vypořádání.  Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z evidence.
Při řádném i mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit  k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.
Provoz pokladen, pracoviště pro registraci a evidenci strávníků, je v době školního vyučování základních a středních škol  07:00 – 14:30 hod. = vždy nejméně jedna pokladna. Ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou 08:00 – 13:30 hod.

ZPŮSOB  ÚHRADY STRAVY

 1. V HOTOVOSTI
  1. složením libovolné zálohy
 2. PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM   na účet ŠJ v KB – 554040207/0100
  (jako variabilní symbol se uvádí číslo strávníka dle přihlášky)
 3. PLATEBNÍ KARTOU
 4. FAKTUROU
 5. ELEKTRONICKOU STRAVENKOU – k ceně stravy se připočítá provize 5,5 %

Platby pod bodem a) až c) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.
Platby pod bodem d) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.
Pro strávníky s automatickým objednáváním doporučujeme uskutečnit platbu na další měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ,
VÝBĚR  JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OBĚDŮ

Objednávání se provádí jednotlivě dle požadavku  strávníka  v pokladně  nebo hromadně dle
závazné trvalé přihlášky strávníka na měsíc do předu. 
Objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů a večeří nastaven výběr č.1,  snídaně  jsou jednotné.  Výběr obědů a večeří  se provádí na stanovený časový úsek dopředu
(1  – 2 týdny) nejpozději však do 14:30 hod. na následující den. V případě  další naléhavé potřeby  změny (nemoc, pracovní cesta) je možné provést odhlášení  i přihlášení do 09:00 hod. na týž den.
Při stravování v době školních prázdnin v rámci doplňkové činnosti je lhůta pro změny  objednávek stanovena do 13:30 hod. na následující den. Termín pro případnou naléhavou změnu na týž  den  (09:00 hod.) zůstává v platnosti i v době školních prázdnin.
Každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky.
Způsoby provádění:

 • prostřednictvím www.strava.cz pod číslem zařízení 0288
 • samoobslužně prostřednictvím výběrových boxů umístěných v ŠJ
 • osobně u pracovnice prodeje (strávník obdrží pokladní doklad))
 • telefonicky na číslech: 5511046, 5511064

 

VĚKOVÉ SKUPINY A KALKULACE

1. Školní stravování

Věkové skupiny

Druh jídla

 

Cena

 

   do 6 let

Oběd

22,00Kč

     7 – 10 let

Oběd

23,00Kč

   11 – 14 let

Oběd

28,00Kč

   15 a více let

Oběd

29,00Kč

11 – 14 let a 15 a více let

Snídaně

17,00Kč

   11 – 14 let

Večeře

25,00Kč

   15 a více let

Večeře

26,00Kč

11 – 14 let a 15 a více let

Přesnídávka

13,00Kč*

11 – 14 let a 15 a více let

Svačina

12,00Kč*

   15 a více let

druhá večeře

17,00Kč*

*připravuje se dle zájmu strávníků

 1. Ostatní stravování

Obědy pro zaměstnance škol může být sníženo podle individuálního příspěvku školy:

Školy zřizované Královéhradeckým krajem 68,-Kč ( základní sazba).

Školy církevní, soukromé 69,- Kč ( základní sazba).

Školy církevní, soukromé - vlastní odvoz do vlastní výdejny 61,- Kč ( základní sazba).

Přímá platba studentů Univerzity HK po odečtení dotace 48,- Kč.

Ostatní strávníci  69,- Kč.

Cena magnetické karty pro výdejní čtecí zařízení 35,- Kč.

Cena čipu 115,-Kč.

Výše stravovacího poplatku za školní stravování se stanovuje dle věkových skupin:
Do 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 a 15 a více let
Zařazení do věkových skupin se řídí dosažením věku žáka v příslušném školním roce ( školní rok se rozumí od 1.9. – 31.8.)

PRODEJ    STRAVOVACÍ   KARTY NEBO ČIPU

Za úhradu lze zakoupit stravovací laminovanou kartu nebo čip.
Karty nebo čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu od dodavatele (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány.
Karta i čip je vždy hrazena strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo školskému zařízení.
K vnitřní komunikaci v jídelně lze také využít bezplatně ISIC kartu, městskou kartu, školní nebo zaměstnaneckou kartu, čipy využívané na základní škole.
Těmito médii se strávník prokazuje na všech úsecích školní jídelny.

VRACENÍ   PŘEPLATKŮ  ZA  ODHLÁŠENOU  STRAVU

V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc.
Přeplatky na konci školního roku přechází do období příštího školního roku.
Vracení přeplatků během stravování lze provést v hotovosti nebo převodem na účet na základě žádosti strávníka nebo jeho zákonného zástupce. Písemná žádost na formuláři ŠJ je nutná vždy při převodu na účet a výplatě v hotovosti strávníkům ve věku 15 – 18 let. Četnost vracení přeplatků v hotovosti  je nejvýše jedenkrát za 3 měsíce. Při ukončení stravování okamžitě.
Odpovědnost a iniciativa za vyzvednutí přeplatku je vždy (i při ukončení studia) na straně strávníka nebo jeho zákonného zástupce .
Nevyzvednuté přeplatky žáků a studentů, kteří již ukončili  vzdělávání, jsou ještě celý příští školní rok evidovány v programu stravné a na požádání vypláceny. Po uplynutí tohoto období jsou jména žáků vyřazena z evidence stravování , ale jejich  přeplatky jsou nadále vedeny v účetnictví. Před vyřazením žáků z evidence je provedena archivace celého programu na PC u vedoucí ŠJ, kde je možné jakýkoliv záznam od roku 1999 vyhledat.

Náležitosti pro vrácení přeplatků v hotovosti

 • u strávníků nad  18 let v rámci školního i doplňkového stravování předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • u strávníků mladších 18 let   písemné zmocnění zákonného zástupce a současně předložení občanského průkazu nezletilého, výjimečně pouze na základě předloženého občanského  průkazu  
 • u strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz, se přeplatek vyplácí   pouze zákonnému zástupci 
 • číslo občanského průkazu je pokladní doklad vždy zapsáno, rodná čísla se na pokladní doklady nezaznamenávají.   

Náležitosti pro bezhotovostní převod  přeplatků

 • řádné vyplnění formuláře o přeplatku stravného .

ZAPOMENUTÍ  A  ZTRÁTA   KARTIČKY

Při zapomenutí kartičky je pracovnicí pokladny vystaven náhradní doklad (nutno předložit osobní doklad např. OP, průkazka MHD, studijní průkaz,..) .
Strávník si může vytisknout náhradní doklad také u samoobslužného boxu, který je umístěn vedle pokladny (vpravo).
Při ztrátě karty se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením karty nové.

VLASTNÍ  STRAVOVÁNÍ

Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Nejprve se odebírá podnos, sklenička, ubrousek a příbor. Následně u výdejního okénka samotné jídlo. Nápoje jsou k dispozici ve výdejních termosech přímo na jídelnách.
Po ukončení konzumace  strávníci odkládají tác s použitým nádobím na posuvný pás, ponechání táců na stolech  je nepřípustné.
Pro konzumaci je strávníkům poskytována  dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. 
Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
Za úmyslně poškozené zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada.        
 Strávníci dochází ke stravování z okolních škol,  nepřezouvají se, oděvy a tašky odkládají na věšáky a lavice.  ŠJ  neodpovídá za cenné věci, peníze a věci nesouvisející s výukou.
K dispozici je výtah pro imobilní občany, pro jeho využívání  je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ. 

STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ  V DOBĚ NEMOCI

V době nemoci a nepřítomnosti žáka ve škole (ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravování odhlásit. Pouze v první den nemoci si může strávník stravu vyzvednout.  Školní stravování se poskytuje pouze v době přítomnosti žáka ve škole.
V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

BEZPEĆNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STRÁVNÍKŮ

Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje školního stravování zajišťuje pracovník jídelny. Případný, jakýkoli úraz v areálu jídelny prosím nahlásit dozorovému pracovníkovi, nebo v kanceláři jídelny.  

VÝDEJ JÍDEL DO  JÍDLONOSIČŮ

JÍDLO  JE  URČENO  K OKAMŽITÉ  SPOTŘEBĚ.
Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přenosného jídlonosiče.
Výjimečně v případě velmi závažné mentální, fyzické, psychické nebo jiné zdravotní překážky. Výjimku povoluje ředitel na základě doporučení příslušného lekaře..
V ostatních případech je výdej jídel do jídlonosičů ZAKÁZÁN! Doporučuje se využít možnosti odhlášení do 09,00 hod. na týž den.

ODNÁŠENÍ  JÍDEL A NÁDOBÍ  MIMO BUDOVU

Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce a kusových doplňků  je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO.
Odnášení  nádobí  z jídelny je ZAKÁZÁNO  bez výjimky.
       

PŘÍTOMNOST   OSOB  BEZ  ZAKOUPENÉ  STRAVY

Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelen 
(1. nadzemní podlaží). Výjimkou je nutný doprovod , např. osobní  asistenti.
Přítomnost osob ve vestibulu (přízemí) je možná pouze za účelem zajištění stravování. Žádná ostatní přítomnost NENÍ DOVOLENA.

PROVOZNÍ  DOBA PRO  VEŘEJNOST

Pokladna: 07:00 – 14:30 hod. ve dnech vyučování základních a středních škol
  08:00 -  13:00 hod. ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou

Provozní kancelář a kancelář ředitele:

Pokladna: 07:00 – 14:30 hod. ve dnech vyučování základních a středních škol
  07:00 – 13:00 hod. ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou

V časovém intervalu 15:15 – 17:00 hod. je budova uzavřena.  

MIMOŘÁDNÝ  ÚKLID   V DOBĚ   VÝDEJE  A  KONZUMACE  JÍDEL

Mimořádný úklid v  jídelnách  v době výdeje zajišťují  pomocné pracovnice kuchyně.  Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka dohledu nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid. 

 

KOUŘENÍ A  UŽÍVÁNÍ  OMAMNÝCH  PROSTŘEDKŮ

Kouření, používání elektronických cigaret a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO  jak ve vnitřních prostorách  Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí úsek pod přesahem 1. nadzemního podlaží.

ODKLÁDÁNÍ  VĚCÍ

Pro odkládání oděvů a tašek souvisejících s výukou jsou určeny věšáky a lavičky ve vestibulu a v jídelnách. Uložení cenných věcí (po dobu konzumace jídla) je možné v pokladně
nebo v provozní kanceláři.
Pro odkládání jízdních kol jsou určeny stojany umístěné v prostoru před vchodem do jídelny.
Jídelna odpovídá pouze za ztráty předmětů uložených na místech k tomu určených.
Strávníci se nepřezouvají.

OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou ve shora uvedené organizaci zpracovávány v souladu s Nařízením Evropské unie a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".  
Dokument „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“ jsou k nahlédnutí každý pátek v kanceláři „Ředitel ŠJ“ v době 8:00 – 12:00.
Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů ve shora uvedené organizaci směřujte na Pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo na ředitelství organizace na tel. 495 511 064.

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ondřej Vašut, e-mail: dpo@pokava.cz  tel.: 603 341 500

"Strávník bere na vědomí, že nutné osobní údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).":

 • osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, smluvního vztahu případně oprávněného zájmu.

 • Osobní údaje v rozsahu přihlašovacích formulářů slouží ke správnému zařazení do věkové a cenové skupiny. K možnosti kontaktu při nestandardních finančních operacích a finančnímu vypořádání, úrazu apod.

 • Údaje jsou zpracovávány po dobu stravování až do definitivního finančního vypořádání a jsou vedeny v listinné podobě a prostřednictvím programu Stravné

 • Osobní údaje nebudou nikomu zpřístupňovány ani dále předávány. Výjimkou může být Policie ČR v případě škodní události

 • Školní jídelna přijala opatření k zabezpečení osobních údajů

 • Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

  Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených osobních údajů a na opravu.

  Každý subjekt údajů (strávník, zaměstnanec), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel (Školní jídelna) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může Školní jídelnu požádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o vyhodnocení jeho žádosti

 • Pokud je žádost vyhodnocena jakooprávněná musí býtŠkolní jídelnou závadný stav neprodleně odstraněn (oprava, doplnění, likvidace)

 • Nevyhoví-li Školní jídelna žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Na Úřad pro ochranu osobních údajů se může subjekt obrátit i přímo.  KAMEROVÝ   SYSTÉM

 • Informace v souladu vyhlášky č. 364/2005, a s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR)."

 • Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou zpracovávány pro účel ochrany majetku strávníků vnášených do budovy a ochrany majetku ŠJ

 • Z kamer venkovního prostoru, vstupního prostoru a vestibulu je pořizován záznam, který se uchovává 3 dny a na vyžádání bude zpřístupněn a poskytnut pouze Policii ČR v případě škodní události

 • Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá automaticky bez zásahu zaměstnanců a bez nutnosti přenášení na CD a po uplynutí stanovené doby (3 dny) je automaticky odmazán

 • Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených osobních údajů a na opravu.

  Každý subjekt údajů (strávník, doprovod, zaměstnanec), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel (školní jídelna) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může Školní jídelnu požádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.

 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o vyhodnocení jeho žádosti

 • Pokud je žádost vyhodnocena jakooprávněná musí býtŠkolní jídelnou závadný stav neprodleně odstraněn

 • Nevyhoví-li Školní jídelna žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Na ten se může subjekt obrátit i přímo.

  Veškeré informace o kamerovém systému a ochraně osobních údajů podává vedoucí Školní jídelny – Martin Svátek – osobně nebo na tel. 495 511 064.

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY  A   STÍŽNOSTI

Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, šéfkuchař a případně další zastupující pracovníci.
Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí jídla, tzn.ještě u výdejního pultu. Kvalitu jídla v okamžiku zjištění závady.  

Martin Svátek  – ředitel 
Hlinka Petr  -  šéfkuchař

SEZNÁMENÍ S VNITŘNIM ŔÁDEM

Vnitřní řád je vyvěšen ve vitrínce vestibulu Školní jídelny a na webových stránkách www.jidelnahradecka.cz.
Výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění.  Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem  k dispozici strávníkům volně  na parapetu pokladen, ve vitrínce, na nástěnkách a na webu..
Všichni zaměstnanci Školní jídelny jsou s vnitřním řádem seznámeny na poradě a seznámení potvrzeno podpisem na přiložený arch.
Jídelní lístky jsou vyvěšeny na několika místech v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou také  na adrese www.strava.cz pod číslem zařízení 0288.
                                                                       
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne  1. 9. 2019

 

V Hradci Králové, dne  31. 8. 2019
Svátek Martin. – ředitel

Naše adresa

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hradecká 1219
50003  Hradec Králové
IČO: 49335499
DIČ: CZ49335499

Kontaktujte nás

telefon495 511 046 - pokladna telefon602 500 091 - sklad telefon495 511 064 - vedoucí emailinfo@jidelnahradecka.cz

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

královehradecký kraj

Navštivte nás

Školní jídelna se nachází v těsné blízkosti středních škol, školních internátů, kampusu UHK a Podnikatelského centra.

Hold on please…

It will only take a second.